SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      해적: 도깨비 깃발

  어제 관객수 : 64,521명
  누적 관객수 : 232,150명
  누적 매출액 : 2,056,762,720원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 2      킹메이커

  어제 관객수 : 36,427명
  누적 관객수 : 126,462명
  누적 매출액 : 1,103,855,640원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 3      극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀

  어제 관객수 : 5,583명
  누적 관객수 : 12,120명
  누적 매출액 : 102,357,770원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 4      특송

  어제 관객수 : 1,296명
  누적 관객수 : 423,647명
  누적 매출액 : 4,012,681,310원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 5      경관의 피

  어제 관객수 : 748명
  누적 관객수 : 673,553명
  누적 매출액 : 6,640,540,460원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 6   1  장민호 드라마 최종회

  어제 관객수 : 272명
  누적 관객수 : 7,534명
  누적 매출액 : 142,372,900원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 7     밀접접촉

  어제 관객수 : 100명
  누적 관객수 : 100명
  누적 매출액 : 500,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 7   1  비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스

  어제 관객수 : 100명
  누적 관객수 : 22,323명
  누적 매출액 : 334,837,500원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 9  불한당: 나쁜 놈들의 세상

  어제 관객수 : 54명
  누적 관객수 : 964,937명
  누적 매출액 : 7,759,259,825원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2022.01.28

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2022 SH Co. All rights reserved.