SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      해치지않아

  어제 관객수 : 63,855명
  누적 관객수 : 945,094명
  누적 매출액 : 7,951,087,760원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 2      백두산

  어제 관객수 : 12,746명
  누적 관객수 : 8,227,284명
  누적 매출액 : 69,616,073,220원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 3      천문: 하늘에 묻는다

  어제 관객수 : 5,901명
  누적 관객수 : 1,980,438명
  누적 매출액 : 16,394,044,360원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 4   1  시동

  어제 관객수 : 2,881명
  누적 관객수 : 3,314,652명
  누적 매출액 : 28,079,618,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 5     핑크퐁 시네마 콘서트 : 우주대탐험

  어제 관객수 : 1,115명
  누적 관객수 : 2,142명
  누적 매출액 : 14,306,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 6  기생충

  어제 관객수 : 1,026명
  누적 관객수 : 10,094,637명
  누적 매출액 : 85,954,393,825원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 7     미스터 주: 사라진 VIP

  어제 관객수 : 1,000명
  누적 관객수 : 6,337명
  누적 매출액 : 46,245,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 8      신비아파트 극장판 하늘도깨비 대 요르문간드

  어제 관객수 : 777명
  누적 관객수 : 887,851명
  누적 매출액 : 7,003,377,860원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 9     성혜의 나라

  어제 관객수 : 467명
  누적 관객수 : 504명
  누적 매출액 : 3,605,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.01.21

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2020 SH Co. All rights reserved.