SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      오! 문희

  어제 관객수 : 5,814명
  누적 관객수 : 261,370명
  누적 매출액 : 2,101,429,040원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 2      다만 악에서 구하소서

  어제 관객수 : 856명
  누적 관객수 : 4,347,860명
  누적 매출액 : 38,530,394,510원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 3      결백

  어제 관객수 : 500명
  누적 관객수 : 890,253명
  누적 매출액 : 7,830,304,340원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 4      매지컬: 공주를 웃겨라

  어제 관객수 : 317명
  누적 관객수 : 785명
  누적 매출액 : 6,191,460원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 5     인디애니페스트2020 새벽비행2

  어제 관객수 : 251명
  누적 관객수 : 251명
  누적 매출액 : 1,500,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 6   1  공포체험라디오 4DX

  어제 관객수 : 234명
  누적 관객수 : 995명
  누적 매출액 : 9,148,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 7     인디애니페스트2020 새벽비행1

  어제 관객수 : 104명
  누적 관객수 : 104명
  누적 매출액 : 624,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 8   1  죽지않는 인간들의 밤

  어제 관객수 : 98명
  누적 관객수 : 306명
  누적 매출액 : 2,742,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 8     디바

  어제 관객수 : 98명
  누적 관객수 : 245명
  누적 매출액 : 2,744,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.18

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2020 SH Co. All rights reserved.