SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      사랑하고 있습니까

  어제 관객수 : 1,164명
  누적 관객수 : 10,675명
  누적 매출액 : 83,953,440원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 2      정직한 후보

  어제 관객수 : 1,036명
  누적 관객수 : 1,531,011명
  누적 매출액 : 12,804,880,490원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 3      지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들

  어제 관객수 : 953명
  누적 관객수 : 620,398명
  누적 매출액 : 5,383,062,390원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 4  불한당: 나쁜 놈들의 세상

  어제 관객수 : 379명
  누적 관객수 : 962,113명
  누적 매출액 : 7,735,802,525원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 5   1  아르코라이브 뮤지컬 안테모사

  어제 관객수 : 109명
  누적 관객수 : 724명
  누적 매출액 : 8,635,500원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 6  극한직업

  어제 관객수 : 84명
  누적 관객수 : 16,266,183명
  누적 매출액 : 139,654,762,516원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 7   2  극장판 미니특공대: 공룡왕 디노

  어제 관객수 : 32명
  누적 관객수 : 79,349명
  누적 매출액 : 617,706,880원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 8      안나 카레니나

  어제 관객수 : 16명
  누적 관객수 : 5,115명
  누적 매출액 : 67,824,980원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 9  기생충

  어제 관객수 : 3명
  누적 관객수 : 10,289,617명
  누적 매출액 : 87,274,572,155원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.03.31

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2020 SH Co. All rights reserved.