SH K-STAR ::: MOVIE & TV


개봉 한국영화 (New Korean Movie)

More
1 2
 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1   14  뽀로로 극장판 보물섬 대모험

  어제 관객수 : 16,278명
  누적 관객수 : 18,598명
  누적 매출액 : 133,030,440원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 2  생일

  어제 관객수 : 9,313명
  누적 관객수 : 1,137,138명
  누적 매출액 : 9,413,356,700원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 3  미성년

  어제 관객수 : 1,990명
  누적 관객수 : 272,838명
  누적 매출액 : 2,327,773,030원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 4  크게 될 놈

  어제 관객수 : 1,989명
  누적 관객수 : 85,149명
  누적 매출액 : 667,436,870원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 5   1  노무현과 바보들

  어제 관객수 : 799명
  누적 관객수 : 18,146명
  누적 매출액 : 141,508,840원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 6  항거:유관순 이야기

  어제 관객수 : 325명
  누적 관객수 : 1,154,751명
  누적 매출액 : 9,272,999,101원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 7     악인전

  어제 관객수 : 281명
  누적 관객수 : 281명
  누적 매출액 : 2,248,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 8     걸캅스

  어제 관객수 : 247명
  누적 관객수 : 247명
  누적 매출액 : 1,729,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 9  

  어제 관객수 : 190명
  누적 관객수 : 3,388,139명
  누적 매출액 : 28,862,406,112원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2019.04.25

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2019 SH Co. All rights reserved.