SH K-STAR ::: MOVIE & TV


한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      하루

  어제 관객수 : 90,350명
  누적 관객수 : 988,485명
  누적 매출액 : 8,011,218,572원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 2      악녀

  어제 관객수 : 37,126명
  누적 관객수 : 1,126,821명
  누적 매출액 : 9,127,414,044원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 3      노무현입니다

  어제 관객수 : 14,992명
  누적 관객수 : 1,797,930명
  누적 매출액 : 14,148,464,512원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 4      불한당: 나쁜 놈들의 세상

  어제 관객수 : 364명
  누적 관객수 : 928,877명
  누적 매출액 : 7,494,616,225원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 5      대립군

  어제 관객수 : 224명
  누적 관객수 : 833,837명
  누적 매출액 : 6,255,714,902원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 6   2  파워배틀 와치카: 와치가면의 역습

  어제 관객수 : 164명
  누적 관객수 : 23,136명
  누적 매출액 : 164,040,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 7  동주

  어제 관객수 : 119명
  누적 관객수 : 1,174,609명
  누적 매출액 : 8,901,007,089원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 8     지옥화

  어제 관객수 : 113명
  누적 관객수 : 2,796명
  누적 매출액 : 5,831,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • 9     덕혜옹주

  어제 관객수 : 109명
  누적 관객수 : 5,599,606명
  누적 매출액 : 44,395,554,609원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2017.06.25

 • YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | Music | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2017 SH Co. All rights reserved.