2015 SBS 가요대전

 • 장르: 시상식  | 2015년 12월 27일 ~ 2015년 12월 27일
  방송종료
 • 편성 SBS (일)오후 09:40
 • 사이트 : 공식 홈페이지
 • 인기도 평가하기(Popularity evaluating) :
    평점을 주세요
 • 조회수(count) :

  회원 로그인 후 접속하신 조회수 입니다.
  (비로그인시 카운터 되지 않습니다)
  ----------------------------------------------
  2021년 조회수 :
  2017년 조회수 :
  2016년 조회수 :

 • SBS 2015 SBS 가요대전 ::: SH K-STAR MOVIE & TV

  한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      비와 당신의 이야기

  어제 관객수 : 9,852명
  누적 관객수 : 253,209명
  누적 매출액 : 2,301,544,560원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 2  내일의 기억

  어제 관객수 : 3,424명
  누적 관객수 : 278,825명
  누적 매출액 : 2,486,635,460원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 3   1  극장판 콩순이: 장난감나라 대모험

  어제 관객수 : 2,587명
  누적 관객수 : 35,093명
  누적 매출액 : 308,039,290원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 4      아이들은 즐겁다

  어제 관객수 : 1,506명
  누적 관객수 : 10,894명
  누적 매출액 : 89,376,080원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 5      베르테르

  어제 관객수 : 934명
  누적 관객수 : 4,982명
  누적 매출액 : 88,590,500원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 6     내겐 너무 소중한 너

  어제 관객수 : 396명
  누적 관객수 : 2,669명
  누적 매출액 : 24,668,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 7   2  화녀

  어제 관객수 : 222명
  누적 관객수 : 2,350명
  누적 매출액 : 16,391,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 8      자산어보

  어제 관객수 : 187명
  누적 관객수 : 335,052명
  누적 매출액 : 2,967,258,020원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 9     소리꾼 디오리지널

  어제 관객수 : 78명
  누적 관객수 : 235명
  누적 매출액 : 2,178,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.05.06

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2021 SH Co. All rights reserved.